top of page

Sopimusehdot

Adensy Oy:n sopimusehdot

 

Päivitetty viimeksi 7.5.2018. Käy säännöllisesti www.adensy.com/sopimusehdot -sivulla tutustuaksesi mahdollisiin sopimusehtopäivityksiin.

 

Ehtojen soveltamisala

 

Näitä ehtoja sovelletaan Adensy Oy:n (jäljempänä “palveluntarjoaja”) internetin välityksellä käytettävien ohjelmistojen, sisältöjen, tietojen tai muiden palveluiden (jäljempänä ”palvelu”) myyntiin ja käyttöön ja palveluntarjoajalta palvelun hankkivan yrityksen tai muun oikeushenkilön (jäljempänä “asiakas”) ja palveluntarjoajan väliseen sopimussuhteeseen. Asiakkaalla voidaan näissä ehdoissa tarkoittaa sekä sopimuksen tehnyttä yritystä taikka oikeushenkilöä tai näiden organisaatioon kuuluvaa henkilökäyttäjää, jolla on oikeus käyttää palvelua sopimuksen perusteella. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti yritysasiakkaille ja muille oikeushenkilöille, ei kuluttajille.

 

Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot sekä vahvistaa tutustuneensa palveluntarjoajan tietosuojaselosteeseen tekemällä sopimuksen palveluista sekä sitoutuu noudattamaan ehtoja koko sopimuksen voimassaolon ajan. Asiakas vastaa myös siitä, että sen palvelua käyttävä henkilöstö käyttää palvelua näiden ehtojen mukaisesti.

 

Sopimus palvelusta osapuolten välillä voi syntyä (1) allekirjoittamalla sähköisesti tai kirjallisesti sopimus, (2) asiakkaan hyväksyttyä palveluntarjoajan tarjouksen, (3) palveluntarjoajan tekemä tilausvahvistus asiakkaan tekemään ostotarjoukseen, tai (4) asiakkaan tehtyä tilauksen palvelusta palveluntarjoajan verkkokaupassa (ns. click-wrap sopimus). Tarjoukset, tilaukset ja vahvistukset tulee lähtökohtaisesti tehdä kirjallisessa muodossa, esimerkiksi sähköpostitse. 

 

Palveluntarjoajan tiedot

 

Adensy Oy

Y-tunnus: 2243891-9

ALV-tunniste: FI22438919

Melkonkatu 26

00210 Helsinki

www.adensy.com

 

 

Palvelun sisältö ja kuvaus

 

Palvelu on pilvipohjainen ohjelmisto asiakkuuksien ja myynnin, toiminnanohjauksen, sekä muihin näihin liittyvien toimintojen hallintaan. Asiakkaan käytettävissä oleva palvelun toiminnallisuus on määritelty palveluntarjoajan ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. Palveluntarjoajan verkkosivuilla on myös suuntaa antavia kuvauksia palvelun toiminnallisuudesta.

 

Muutokset ehtoihin ja palveluun

 

Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään palvelua säännöllisesti, joten muun muassa siitä syystä palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja palveluun. Palveluntarjoaja tiedottaa olennaisista ehtojen ja palvelun muutoksista verkkosivuillaan ja/tai asiakkailleen sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei erillistä ajankohtaa muutoksen voimaantulolle ole määritelty, tulee muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty. Jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen tai palvelun muuttamisen jälkeen asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset ja sitoutuneen noudattamaan muutoksia. Mikäli asiakas ei hyväksy muutoksia palveluun tai ehtoihin, tämän tulee kirjallisesti irtisanoa sopimus ennen muutosten voimaantuloa ja lopettaa palvelun käyttö.

 

Palvelun käyttö

 

Palveluntarjoaja myöntää asiakkaalle näiden ehtojen mukaisen rajoitetun, ei-yksinomaisen, henkilökohtaisen ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden palveluun ja sen sisältöön omassa sisäisessä toiminnassaan. Asiakas sitoutuu käyttämään palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Mikäli palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että asiakas ei ole noudattanut näitä ehtoja taikka sovellettavaa lainsäädäntöä, on palveluntarjoajalla oikeus poistaa asiakkaan käyttöoikeus tai ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

 

Asiakas ei saa käyttää tai yrittää käyttää toisen käyttäjätiliä ilman tämän ja palveluntarjoajan hyväksyntää; (b) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia palvelusta tai siihen liittyvästä teknologiasta; (c) purkaa, avata salausta tai muuten yrittää saada selville palvelun tai sen teknologian lähdekoodia; (d) poistaa immateriaalioikeuksista kertovia merkintöjä palvelusta; (e) luoda käyttäjätiliä palveluun käyttäen toisen ihmisen henkilötietoja tai muutoin virheellisiä tai tekaistuja tietoja; (f) siirtää palvelun käyttöoikeutta toiselle ilman palveluntarjoajan etukäteistä suostumusta; (g) myydä, luovuttaa tai jälleenmyydä palvelua ja sen käyttöoikeuksia ilman palveluntarjoajan etukäteistä suostumusta.

 

Rekisteröityminen ja käyttäjätilit

 

Asiakas saa korvausta vastaan käyttöoikeuden ohjelmistoon sopimuksen voimassaoloajaksi siinä laajuudessa kuin asiakas tilaa käyttäjätunnuksia. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröintiä ja henkilökohtaisten käyttäjätunnusten luontia. Sopimuksen tekemisen ja ensimmäisen laskutusjakson maksamisen jälkeen palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle sovitun määrän käyttäjätunnuksia sekä salasanoja palvelun käyttöä varten. Asiakkaan tulee ilmoittaa rekisteröitymistä varten pyydettävät tiedot käyttäjistä käyttäjätunnusten luomiseksi. Asiakas vastaa siitä, että sen antamat tiedot ovat oikeita, tarkkoja ja totuudenmukaisia.

 

Palvelun käyttäjätunnus on aina henkilökohtainen eikä tunnuksia saa luovuttaa kenellekään toiselle. Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjätunnuksia säilytetään turvallisesti. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa kenellekään toiselle eikä kenenkään toisen käyttäjätunnuksia saa itse käyttää. Mikäli Asiakas epäilee tai tietää että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Myyjälle. Myyjällä on oikeus poistaa käyttäjätunnukset taikka estää käyttäjätunnusten käyttäminen mikäli Myyjä perustellusti epäilee, että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, Käyttäjä ei noudata näitä ehtoja taikka muutoin toimii vilpillisesti.

 

Henkilötiedot ja tietosuoja

 

Asiakkaan, käyttäjien ja palvelussa käsiteltävien muiden henkilöiden yksityisyyden suojaaminen on palveluntarjoajalle tärkeää. Palveluntarjoaja kerää ja käsittelee henkilötietoja tietosuojaa koskevien periaatteidensa mukaisesti. Palveluntarjoajan kulloinkin voimassaolevaan tietosuojaselosteeseen voi tutustua palveluntarjoajan verkkosivustolla.

 

Palveluntarjoajan näiden ehtojen liitteenä olevat Adensy Oy:n tietosuojaehdot tulevat lisäksi sovellettavaksi palveluntarjoajan ja asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, mikäli palveluntarjoajan katsotaan toimivan EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä suhteessa asiakkaaseen, rekisterinpitäjään. Mikäli tietosuojaehtojen ja näiden käyttöehtojen välillä on ristiriitaa, saavat käyttöehdot etusijan.

 

Asiakkaan sisällöt ja aineistot

 

Mikäli asiakas tai asiakkaan käyttäjät syöttävät tai tuottavat palveluun sisältöä käytön yhteydessä, omistaa asiakas immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, tähän sisältöön. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus käyttää asiakkaan sisältöä palvelun ja palveluidensa tuottamiseksi asiakkaalle sekä palvelun edelleenkehittämiseksi. Lisäksi palveluntarjoajalla on oikeus käyttää ja julkaista käyttäjän tuottamia tietoja kootusti, esimerkiksi tilastoina, edellyttäen että tästä ei voi tunnistaa asiakasta, yksittäisiä henkilöitä tai käyttäjiä. Palveluntarjoaja ei luovuta asiakkaan sisältöä kolmansille osapuolille, ellei se ole tarpeen palvelun tuottamiseksi asiakkaalle tai palvelun yleiseksi kehittämiseksi tai analysoimiseksi. Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus syöttää ja tuottaa sisältöä palveluun ja että sen sisällöt eivät loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia tai ole lainvastaista ja myös sitoutuu puolustamaan palveluntarjoajaa kolmansien vaateita vastaan. Mikäli asiakas syöttää rekisterinpitäjänä henkilötietoja palveluun, vastaa asiakas siitä, että se käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjänä sovellettavan lain mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus perustellusta syystä poistaa, muokata tai karsia asiakkaan palvelussa olevaa sisältöä.

 

Immateriaalioikeudet

 

Palvelu (mukaan lukien mahdolliset siihen tehdyt asiakaskohtaiset muutokset) ja sen sisältämät aineistot ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu yksinomaan palveluntarjoajalle tai tämän lisenssinantajille, joilta palveluntarjoaja on mahdollisesti lisensoinut palvelun sisältöjä tai aineistoja. Palveluun voi liittyä myös muita immateriaalioikeuksia, kuten tavaramerkkejä, patentteja ja mallioikeuksia, jotka nekin kuuluvat palveluntarjoajalle taikka muulle oikeudenhaltijalle. Palveluntarjoaja ei luovuta asiakkaalle mitään immateriaalioikeuksia, vaan asiakas saa ainoastaan näiden ehtojen mukaisen rajatun käyttöoikeuden palveluun.

 

Asiakaskohtaiset muutokset ohjelmistoon

 

Halutessaan asiakas saa yhteistyössä Adensyn kanssa kehittää ohjelmistoa edelleen. Kehityksen

teknisen toteutuksen hoitaa Adensy asiakkaan ehdotusten mukaan. Asiakaskohtaisten muutoksen

hinnasta sovitaan muutosten tilauksen yhteydessä erikseen.

 

Kaikki immateriaalioikeudet, jotka syntyvät kehitysprosessin aikana kuuluvat Adensylle riippumatta siitä, osallistuuko asiakas kehitys-prosessiin vai ei.  Asiakkaalle ei synny muuta oikeutta käyttöoikeuden luovutuksen johdosta, elleivät osapuolet sovi asiasta toisin.

Jos asiakas haluaa, että kehitystyössä käytetään asiakkaan toimittamia immateriaalioikeuksia oikeudet siirtyvät vastikkeetta Adensylle. Asiakas vastaa siitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet siirtää immateriaalioikeudet edelleen Adensylle. Jos Adensya vastaan esitetään väite, joka koskee oikeutta asiakkaan toimittamaan immateriaalioikeuteen, asiakkaan on kustannuksellaan vastattava Adensyn puolustamisesta esitettyjä väitteitä kohtaan.

 

Kehitystyö käynnistyy asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Kehitysprojektin aikataulusta sovitaan

erikseen. Kun projekti on valmis, Adensy luovuttaa ohjelmiston uuden osan asiakkaan testattavaksi.

Asiakkaalla on aikaa yksi (1) kuukausi testata ohjelmistoa ja ilmoittaa mahdollisista virheistä. Tämän

jälkeen asiakas hyväksyy ohjelmiston ja maksaa lopun kehityshinnasta. Jos virhettä uudessa

ohjelmiston osassa ei saada korjattua, Adensylla on oikeus osoittaa asiakkaalle tapa, jolla virheen

saa kierrettyä. Ohjelman testaus päättyy kun virhe havaitaan ja jatkuu kun virhe on korjattu tai

virhe on kohtuudella ohitettavissa Adensyn antamien ohjeiden perusteella.

Vähäiset virheet eivät oikeuta asiakasta jättämään hyväksymättä ohjelmistoa. Jos asiakas ottaa ohjelmiston osan käyttöönsä liiketoiminnassaan, ohjelmisto katsotaan hyväksytyksi.

 

 

Immateriaalioikeuksien loukkauksia koskevat vaatimukset

 

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että palvelu ei riko kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia. Palveluntarjoajan on kustannuksellaan puolustettava asiakasta, jos asiakasta kohtaan nostetaan kanne palveluun liittyvän tekijänoikeuden rikkomisesta, edellyttäen, että (a) asiakas viipymättä ilmoittaa kirjallisesti palveluntarjoajalle vaatimuksesta ja (b) antaa palveluntarjoajan käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa tälle pyynnöstä tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarvittavat valtuutukset. Palveluntarjoaja vastaa tuomittujen tai sovintosopimukseen perustuvien korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, mikäli asiakas on menetellyt edellä kuvatun mukaisesti.

 

Palvelun käytettävyys ja laitteistovaatimukset

 

Palvelun käyttö vaatii verkkoselainta sekä tietoliikenneyhteyttä. Vaikka palvelua on testattu eri päätelaitteella ja eri käyttöympäristöissä, ei palveluntarjoaja voi taata että palvelu toimii virheettömästi kaikilla mahdollisilla verkkoselaimilla, käyttöjärjestelmillä ja päätelaitteilla.

 

Asiakas vastaa omin kustannuksin siitä, että sillä on palvelun käytön edellyttämät päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistot. Palveluntarjoaja ei takaa, että palvelua voidaan käyttää juuri asiakkaan päätelaitteella, ohjelmistoilla taikka tietoliikenneyhteyksillä. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi päivitysten, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä myöskään tietoliikenneyhteyksien mahdollisista toimintakatkoista.

 

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää toimialan tavanmukaiset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei kuitenkaan vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien, kuten haittaohjelmien käyttäjälle aiheuttamista vahingoista.

 

Vastuunrajaus

 

Vaikka palveluntarjoaja on suunnitellut palvelun huolellisesti, ei palveluntarjoaja anna takuuta siitä, että palvelu toimisi virheettömästi tai että sen sisältämä tieto olisi virheetöntä, paikkansapitävää, täydellistä taikka ajantasaista. Palvelu tarjotaan asiakkaan käyttöön “sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei myöskään takaa, että palvelu sopii asiakkaan käyttötarkoitukseen taikka mihinkään yleiseen tai erityiseen käyttötarkoitukseen, vaan asiakas käyttää palvelua omalla riskillään ja asiakkaan tulee itse varmistaa ennen palvelun käyttöönottoa, että palvelu sopii tämän tarkoituksiin.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun yhteenlaskettuna ylärajana kaikkien sopimusrikkomusten osalta on asiakkaan palvelun käytöstä maksama yhteenlaskettu arvonlisäveroton summa ensimmäistä vahingonkorvausvaatimusta edeltäneen kolmen (3) kuukauden aikana.

 

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palvelun käytöstä tai sopimusrikkomusten aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot, jotka johtuvat palvelun käytöstä tai käytön estymisestä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa mistään kolmansien osapuolien esittämistä vaatimuksista.

 

Näitä palveluntarjoajan vastuunrajauksia sovelletaan siinä laajuudessa, kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii.

 

Ylläpito, tuki ja varmuuskopiot

 

Palveluntarjoaja tekee tavanomaista jatkuvaa kehitystyötä ja ylläpitoa palvelulle. Ylläpito- ja kehittämistoimien suorittamiseksi palveluntarjoaja voi keskeyttää palvelun tuottamisen väliaikaisesti. Keskeytykset pyritään ajoittamaan siten, että asiakkaalle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa palvelun keskeyttämisestä.Palveluntarjoaja ei ole vastuussa palvelun käytön keskeytymisestä aiheutuvista haitoista tai vahingoista. Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle palvelun muutoksista tai keskeytyksistä parhaaksi katsomallaan tavalla.

 

Asiakas voi esittää palveluntarjoajalle tukipyynnön havaittuaan teknisen ongelman palvelussa. Palveluntarjoaja tutkii tukipyynnön perusteella, onko kyseessä palvelusta johtuva tekninen. Jos kyseessä on palvelussa oleva tekninen vika, palveluntarjoaja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin, joita voivat olla myös vian korjaaminen tai kiertäminen. Mikäli tukipyyntö koskee ideaa palvelun kehittämiseksi, palveluntarjoaja saattaa huomioida sen palvelua kehitettäessä.

 

Mikäli asiakkaan tukipyyntö koskee palvelun käyttöön liittyvää opastamista taikka kouluttamista, ei tällainen tuki kuulu palveluntarjoajan palvelun käyttöä koskevan sopimuksen piiriin vaan on palvelun käyttöön liittyvää konsultointia, josta palveluntarjoaja on oikeutettu veloittamaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen korvauksen.

Asiakkaalla on käytettävissään tilauslomakkeen mukainen määrä tallennustilaa, johon asiakas voi tallentaa tietojaan. Asiakas voi ostaa erikseen sovittavaa hintaa vastaan lisää tallennustilaa palvelun käyttöön liittyen.

 

Ylläpito ja tuki suoritetaan lähtökohtaisesti etänä palveluntarjoajan toimitiloissa arkipäivisin normaalien työaikojen puitteissa.

 

Palveluntarjoaja tekee varmuuskopiot palveluun tallennetuista tiedoista. Palveluntarjoaja säilyttää varmuuskopioita siten, että kunkin päivän tiedot ovat palautettavissa 30 päivän ajan, jonka jälkeen tätä vanhemmat tiedot tuhoutuvat.

 

Hinnat ja maksut

 

Palvelun hinnat sopimuksen voimaantullessa on määritelty osapuolten välisessä sopimuksessa. Mikäli sopimuksessa ei ole määritelty palvelun hintoja, saa palveluntarjoaja laskuttaa palvelusta sopimuksen voimaantulohetkellä olevan hinnastonsa mukaisen hinnan. Palvelun käytön hinnat riippuvat asiakkaan käyttöön tulevista toiminnallisuuksista sekä käyttäjämääristä.

 

Palveluntarjoajan hinnat ja hinnasto ovat voimassa lähtökohtaisesti kalenterivuoden kerrallaan, jonka jälkeen palveluntarjoajalla on oikeus päivittää hintoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä. Mikäli palveluntarjoaja korottaa palvelun käyttöön liittyviä hintojaan, pyrkii se pitämään korotukset kohtuullisina.

 

Mikäli palveluntarjoaja suorittaa palvelun käyttöönoton tai käytön yhteydessä muita palveluita, kuten koulutusta, konsultointia, asiakaskohtaisia muutoksia ohjelmistoon tai tietokantasiirtoja, sovitaan näiden palveluiden laajuudesta ja sisällöstä, osapuolten rooleista, hinnoista ja aikataulusta erikseen. Ellei tällaisten palveluiden hinnoista ole sovittu mitään, saa palveluntarjoaja laskuttaa palveluiden suorittamisen aikaveloitusperusteisesti palveluiden suorittamisajankohtana voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti.

 

Ellei muuta ole sovittu, palvelun käyttö laskutetaan etukäteen kolmen (3) kuukauden laskutusjaksoissa. Maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko viivästyneille maksuille on 11 % vuodessa.

 

Kaikki palveluntarjoajan hinnat ovat arvonlisäverottomia ja arvonlisävero lisätään hintoihin asiakkaan maksettavaksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Voimassaolo ja sopimuksen päättyminen

 

Sopimus palveluista on aluksi voimassa sopimuksessa määritellyn määräaikaisen jakson, jonka jälkeen se on osapuolen irtisanottavissa toimittamalla kirjallinen irtisanomisilmoitus toiselle osapuolelle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen seuraavaan laskutusjakson alkamista. Ellei sopimuksessa ole määritelty alkuperäistä määräaikaista jaksoa, on se kaksitoista (12) kuukautta sopimuksen voimaantulosta.

 

Lisäksi palveluntarjoajalla on oikeus painavasta syystä milloin tahansa pysyvästi tai tilapäisesti lopettaa palvelun tarjoaminen ja ylläpito ilmoittamalla tästä asiakkaalle kirjallisesti vähintään kahdentoista (12) kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen.

 

Palveluntarjoaja voi myös irtisanoa sopimuksen välittömästi, jos palvelun käytöstä perittävien maksujen suorittaminen laiminlyödään, asiakas on asetettu konkurssiin, jättänyt hakemuksen selvitystilaan asettamiseksi tai viranomainen on ulosotossa todennut asiakkaan maksukyvyttömäksi tai asiakasta kohtaan on vireillä jokin muu maksukyvyttömyyttä koskeva järjestely ja/tai palveluntarjoaja katsoo, että on todennäköistä ettei asiakakas kykene suorittamaan laskuaan eräpäivään mennessä, taikka jos käyttäjä muuten käyttää palvelua tai ohjelmistoa näiden ehtojen, lainsäädännön tai hyvän tavan vastaisesti.

 

Sopimuksen päättyessä päättyy myös Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät voimaan sellaiset sopimusehdot, jotka ovat luonteensa tai nimenomaisen sanamuotonsa vuoksi tarkoitettu olemaan voimassa sopimuksen päättymisen jälkeen.

 

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

 

Osapuolten väliseen sopimukseen, näihin käyttöehtoihin ja palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset säännökset.

 

Kaikki osapuolten väliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun osapuoli on kirjallisesti tehnyt neuvottelualoitteen, ratkaistaan riidat lopullisesti luottamuksellisessa välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Osapuolet sitoutuvat pitämään välimiesmenettelyn, sen päätöksen ja sitä koskevat asiakirjat luottamuksellisena.

 

Muut ehdot

 

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisesta esteestä tai muusta palveluntarjoajasta riippumattomista syistä johtuen ole mahdollista, palveluntarjoaja vapautuu velvoitteistaan ilman korvausvastuuta asiakkaalle velvoitteen täyttämisen estävien olosuhteiden keston ajaksi.

 

Mikäli joku näiden ehtojen kohta todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, katsotaan kyseinen kohta poistetuksi näistä ehdoista ilman, että se vaikuttaa näiden ehtojen muiden kohtien pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

 

Palveluntarjoaja voi perustellusta syystä, kuten yritys- tai liiketoimintakaupan yhteydessä, siirtää sopimuksen taikka sopimukseen sisältyvät yksittäiset oikeutensa tai velvollisuutensa kolmannelle taholle ilman asiakkaan suostumusta. Muutoin osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai muita oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kenellekään kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien palvelun käyttöoikeutta, ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

 

Nämä ehdot yhdessä sopimuksen kanssa muodostavat asiakkaan ja palveluntarjoajan välisen koko sopimuksen koskien palveluiden käyttöä ja korvaavat kaiken aiemman tai samanaikaisen sähköisen, kirjallisen tai suullisen viestinnän asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä liittyen palveluiden käyttöön.

 

Liite: Tietosuojaehdot

Katso myös:  Tietosuojaseloste

 

bottom of page